Cilj je predmeta upoznati studente s medijima starije hrvatske književnosti: rukopisima i knjigama, kao i s knjižnom kulturom ranoga novovjekovlja, uputiti ih u osnove tekstološke obrade starih – rukopisnih i tiskanih – tekstova te ih upoznati s programima (Transcribus) i mogućnostima što ih pruža digitalna obrada (kompjutorske konkordancije, digitalizacija).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 216730
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski