Obavezni kolegij na prvoj godini preddiplomskoga studija kroatistike. Daje pregled jezikoslovnih disciplina i uvod u jezikoslovni studij. Predavač Zrinka Jelaska

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35958
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski