Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66637
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski