Upoznavanje s osnovnim pojmovima i postupcima formalnih jezičnih teorija, a napose generativne gramatike. Primjena metoda generativne gramatike na hrvatsku jezičnu građu.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 37161
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski