Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184203
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski