Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 47056
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski