Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117828
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski