Na kolegiju se stječu jezične komunikacijske kompetencije na poljskome jeziku na razini A2/B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184264
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski