Cilj kolegija (30 sati predavanja + 30 sati seminara) je uvođenje studenata u osnovne spoznaje o važnosti pedagoške resocijalizacije, pojmovna određenja, etiologiju, društveno značenje i fenomenologiju poremećaja u ponašanju, putem samostalnog i kritičkog proučavanja literature te raspravama na seminarima i terenskoj nastavi. Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sistematiziran uvid u pedagošku resocijalizaciju kao značajan dio socijalne pedagogije.

Očekivani ishodi učenja na razini kolegija

- analizirati zaštitne i rizične čimbenike personalizacije i socijalizacije  

- definirati, razlikovati i objasniti oblike i procese poremećaja u ponašanju u suvremenom društvu

- objasniti utjecaj kulturnih, društvenih i socijalnih odrednica (internaliziranih i eksternaliziranih) poremećaja u ponašanju i (drugih) socijalnih devijacija 

- opisati simptome koji mogu ukazivati na različite oblike (internaliziranih i eksternaliziranih) poremećaja u ponašanju

- razlikovati i opisati razine primarne, sekundarne i tercijarne prevencije 

- analizirati modele prevencije i resocijalizacije (internaliziranih i eksternaliziranih) poremećaja u ponašanju 

- primijeniti različite preventivne modele i programe u odnosu na obiteljski i institucionalni kontekst 

- argumentirati specifičnost pedagoške prevencije i resocijalizacije

Teme predavanja iz kolegija Pedagoška resocijalizacija:

1. Uvodno predavanje (cilj i zadaci kolegija, studentske obveze, oblici rada i vrednovanja, pojmovna određenja i kratak povijesni razvoj socijalne pedagogije / pedagoške resocijalizacije)

2. Pedagoška resocijalizacija - sastavnica socijalne pedagogije i prevencijske znanosti 

3. Odgoj, socijalizacija i socijalno učenje

4. Adolescencija, adolescenti i vršnjačke skupine 

5. Terenska on-line nastava preko Zoom-a: Visoko konfliktni razvodi i otuđenje od roditelja - rizični faktor za zlostavljanje, razvoj internaliziranih poremećaja i disfunkcionalnog ponašanja (prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba)

6. Poremećaji u ponašanju djece i mladih - uvod 

7. Eksternalizirani oblici poremećaja u ponašanju 

8. Internalizirani oblici poremećaja u ponašanju 

9. Ovisnička ponašanja adolescenata 

10. Maloljetnička delinkvencija 

11. Kolokvij 

12. Pedagoška prevencija poremećaja u ponašanju 

13. Zakonski temelji i regulativa pedagoške resocijalizacije 

14. Penološki tretman - odgojni domovi i kaznionice 

15. Vrednovanje (evaluacija nastave i završni ispit) 

Literatura - osnovna 

1.      Bašić, J. (2009), Teorije prevencije: prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, Zagreb, Školska knjiga.

2.      Bouillet, D., Uzelac, S. (2007), Osnove socijalne pedagogije, Zagreb, Školska knjiga.

3.      Hrvatić, N. (2018.), Pedagoška prevencija i resocijalizacija poremećaja u ponašanju. U: N. Hrvatić (ur.), Pedagogija, obrazovanje i nastava (str. 22-31), Mostar, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

4.      Koller Trbović, N., Mirosavljević, A., Jeđud Borić, I. (2017), Procjena potreba djece i mladih s problemima u ponašanju konceptualne i metodičke odrednice. Zagreb, Ured UNICEF-a za Hrvatsku.

5.      Smontara, P. (2013), Autoritet i autonomija u kulturi djece i adolescenata. U: M. Ljubetić i S. Zrilić, (ur.), Pedagogija i kultura - svezak 2. Znanstvena monografija Kultura kao polje pedagoške akcije: odgoj, obrazovanje i kurikulum (str. 279-286), Zagreb, Hrvatsko pedagogijsko društvo.

Literatura - preporučena 

1.      Barone, P. (2011), Pedagogia della marginalità e della devianza. Modeli teoretici, questione minorile, criteri di consulenza e intervento, Milano, Guerini scientifica.

2.      Bilić, V. (2018), Nove perspektive, izazovi i pristupi nasilju među vršnjacima, Zagreb, Obrazovni izazovi i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

3.      Coleman, H., Yeh, C. (2008), Working with socioemotional challenges. U: id., Handbook of school counseling (Part 6, pp. 587-738), New York, Routledge.

4.      Gruden, Z. (2010), Psihoterapijska pedagogija, Zagreb, Medicinska naklada.

5.      Klarin, M. (2016), Privrženost i razvoj mozga: implikacije na ponašanje djece i adolescenata. U: V. Bilić i S. Bašić, Odnosi u školi. Prilozi za pedagogiju odnosa (str. 37-68), Zagreb, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

 Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117645
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski