Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 216731
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski