Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama rada u GIS sustavu kroz praktični rad u QGIS programu.

Primjena GIS sustava u arheologiji izmijenila je način na koji se prikupljaju, obrađuju i interpretiraju podaci o arheološkim lokalitetima. Primarni fokus ovog kolegija bit će na kartiranju arheoloških lokaliteta ali kroz teoretski dio će polaznici biti upoznati i s drugim primjenama GIS-a poput izrade distribucijskih karata i obrade prostornih podataka s LiDAR-skih snimanja.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215583
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski