Usavršavanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu. Utvrđivanje morfološke, sintaktičke, semantičke i stilističke kompetencije radi razvijanja prevodilačke vještine. 

Gramatički sadržaji: vrste rečenica, analiza zavisno složenih rečenica, prilozi, čestice, modalne riječi i ponavljanje. Osvještavanje jezičnih i kulturoloških specifičnosti hrvatskoga i njemačkoga govornog područja. Raščlanjivanje i sažimanje sadržajno i jezično zahtjevnih tekstova, diskusija o određenoj temi, pismena rasprava na zadanu i slobodnu temu. Priprema samostalnoga usmenog izlaganja te izrada uručaka. Pismeno prevođenje različitih vrsta tekstova na oba jezika. Izrada glosara uz pojedine tematske cjeline. Proširivanje vokabulara na zadane teme. Usmena i pismena obrada tekstova na njemačkom i hrvatskom jeziku.

 


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 95362
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski