ECTS bodovi1

Jezik: njemački

Trajanje: jedan semestar

Status: obvezatan

Oblik nastave: 1 sat vježbi tjedno

Uvjeti upisa: nema

CiljeviUvježbavanje i usvajanje izgovora njemačkih glasova. Student na ovom kolegiju treba naučiti pravilan njemački izgovor.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Stjecanje pravilnog izgovora, dobivanje uvida u osnove fonetike.

Korištene metode: pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava 

Sadržaj: U kolegiju se daju osnovne informacije o fonetici njemačkoga jezika. Posebna pozornost posvećuje se artikulacijskoj fonetici, pri čemu se uvježbava izgovor glasova njemačkoga jezika. Proučava se odnos između glasa i slova u njemačkom jeziku i tumače znakovi međunarodnoga fonetskoga alfabeta s obzirom na glasove njemačkoga jezika. Kontrastivnim pristupom osvješćuju se razlike između njemačkih i hrvatskih glasovnih sustava na razini pojedinačnih glasova. 

Literatura: Anđel, Maja: Kompendium der Phonetik und Phonologie, Zagreb: FF Press 2014. - Gehrmann, Siegfried: Deutsche Phonetik in Theorie und Praxis. Zagreb: Školska knjiga, 1995. - Rausch, Rudolf / Ilka Rausch: Deutsche Phonetik für Ausländer. Berlin, 1991. - Magerski, Christine/ Ilse, Janina: Phonetik (skripta) - Das Aussprachewoerterbuch. Duden Band 6, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zuerich, 1990. - Evelyn Frey, Kursbuch Phonetik. Lehr- und Uebungsbuch, Ismaning: Max Hueber Verlag 1995. - Ursula Hirschfeld, Kerstin Reinke, Eberhard Stock, Phonothek intensiv. Aussprachetraining, Berlin und Muenchen: Langenscheidt KG 2007.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Redovito pohađanje nastave, završni ispit na kraju semestra.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36026
Broj ECTS bodova: 1
Semestar: zimski