Kolegij obuhvaća pregled metoda i tehnika proizvodnje različitih arheoloških predmeta, njihovog korištenja, eksploatacije sirovine, analizu, te tipološko-kronološku klasifikaciju i interpretaciju istih. Studenti stječu potpunije spoznaje o materijalu kroz praktičan rad, te sudjeluju u cjelokupnom procesu analitičke obrade, uključujući pripremu, mjerenja, statističke analize i interpretaciju podataka.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 170512
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski