Nastavnik: Dr  Małgorzata Vražić – lektor poljskog jezika

Naslov kolegija–Poljske jezične vježbe III ( Diplomski studij)

Naziv studija: Studij poljskog jezika i književnosti

Status kolegija: obvezni

Oblik: vježbe (1x 2 satajezične vježbe)

(1x 2 sata seminar Prevođenje poljskih književnih tekstova)

ECTS bodovi: 5 zajedno s Prevođenjem poljskih književnih tekstova

Sadržaj: Praktično učenje poljskog jezika na razini C1 prema pravilima certifikacije poljskog jezika. Vježbe poprimaju oblik konverzacije, razvijaju prije svega jezičnu kompetenciju vezanu uz govor. Studenti pripremaju izlaganja i rasprave na zadane teme, kao i teme vezane uz različita područjavezana uz poljsku kulturu i razne sfere društvenog života. Uče prevoditi tekstovekoje sadržespecifičnu terminologiju raznih područja, vježbaju tečnost izgovora i spontanost reakcije u složenimkomunikacijskim situacijama, uče prepoznavati standardni i govorni jezik te koristiti oba- ovisno osituaciji.

Cilj: Usavršavanje znanja poljskog jezika s posebnim naglaskom naterminološki različita područja,komunikacijske situacije i upotrebu proširenog vokabulara i jezičnih konstrukcija specifičnih zaodređeno područje. Vježbe konsekutivnog prevođenja s poljskog na hrvatski jezik.

Studentske obaveze: redovno pohađanje nastave, 2 pismena kolokvija i manje pismene provjeretijekom nastave, redovno obavljanje zadataka- pismenih i usmenih.

Ispit :Kolokvij

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184265
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski