Upoznati pedagoške aspekte i implikacije slobodnoga vremena kao društvene pojave. Kritički promišljati oblikovanje slobodnoga vremena djece i adolescenata. Unaprijediti kulturu planiranja i provođenja slobodnoga vremena. Usvojiti temeljna teorijsko-metodološka znanja o slobodnome vremenu. Razumjeti važnost kvalitetnoga provođenja slobodnoga vremena u suvremenome životu. Motivirati studente za uspješnije oblikovanje vlastitoga slobodnoga vremena. Osposobiti studente za planiranje i izvođenje kraćih istraživanja slobodnoga vremena.

Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: orijentacijski tjedan
 2. Pedagogija slobodnoga vremena u sustavu znanosti o odgoju (predmet, cilj, zadaci, osnovni pojmovi, srodne discipline)
 3. Slobodno vrijeme: kratak povijesni pregled
 4. Slobodno vrijeme kao društvena, gospodarska, kulturna i pedagoška kategorija
 5. Međusobni odnos radnoga i slobodnoga vremena
 6. Teorijsko-metodološki pristupi istraživanju slobodnoga vremena
 7. Kulturni, odgojni i socijalni sadržaji u slobodnome vremenu
 8. Vrste, sadržaji i klasifikacija aktivnosti u slobodnome vremenu
 9. Načela organiziranja i provođenja slobodnoga vremena i slobodnih aktivnosti
 10. Ustanove, prostori, objekti i faktori provođenja slobodnog vremena djece, mladih, odraslih i ostarjelih osoba
 11. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika u slobodnome vremenu
 12. Slobodno vrijeme i kultura mladih: stilovi, mjesta i sadržaji provođenja
 13. Mediji i slobodno vrijeme mladih
 14. Razvijanje kulture provođenja slobodnoga vremena
 15. Zaključna razmatranja i vrednovanje rada profesorice i studenata

Metode podučavanja: predavanja, seminari i samostalni zadaci, mentorski rad

Metode ocjenjivanja: Vrednovanje rada vrši se po elementima. Elemente čine: pohađanje i aktivnost na nastavi (10% bodova), priprema i izlaganje seminarskog rada (20% bodova), pismeni ispit (70% bodova). 


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117644
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski