Obrađuju se različite teme vezane uz arheologiju srednjovjekovnih grobalja. Studenti predstavljaju obrađene teme i izrađuju pismene seminarske radove.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117485
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski