Definicija korpusa, uloga korpusa u istraživanju jezika, računalno podržan korpus, povijest korpusnih istraživanja u svijetu i u nas, tipovi korpusa, postupci u sastavljanju korpusa, postupci pretraživanja korpusa, postupci obradbe korpusa (obilježavanje, statistička obrada), abecedni i frekvencijski rječnici, konkordancije, praktičan rad na pretraživanju korpusa: Hrvatskoga nacionalnoga korpusa i drugih (nacionalnih) korpusa.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 37170
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski