Seminar za studente trećeg semestra indologije.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52259
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski