Temeljne orijentacije u klasičnoj i suvremenoj teorijskoj filozofiji. Monizam vs. pluralizam. Pitanje o dualizmu. Racionalizam vs. iracionalizam, idealizam vs. realizam. Dogmatizam, relativizam i kritičko mišljenje. Tipologija lažnih alternativa. Dvoznačnost pojma metafizika. Otvorene i prikrivene inačice metafizika. Vrste kritike metafizike o novijoj i suvremenoj filozofiji. Metafizika i povijesno mišljenje.

Ovej e-kolegij se izvodi i na preddiplomskom i na diplomskom studiju

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51246
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski