Kolegij će obrađivati latinsku gramatiku uz primjere za studenate arheologije.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 186357
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski