Kolegij preko epigrafskih primjera opisuje na koji je način izgledala rimska uprava u Dalmaciji.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 132064
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski