Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 160816
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski