Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 142666
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski