Kolegij će pokazati odnos lingvistike kao znanosti o jezični znakovima i semiolgije kao znanosti o svim znakovima. U nadređenosti i podređenosti spomenutih znanstvenih disciplina uputit će se studente u različite tipologije znakova, s posebnim naglaskom na njihovu intencionalnost. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 80856
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski