Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 185285
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski