Tečaj je predviđen za studente koji nisu imali latinski jezik (u programu završene osnovne ili srednje škole); kolegij obuhvaća osnove latinske fonetike i morfologije; obrađuju se, gramatički analiziraju i prevode na hrvatski lakši latinski tekstovi.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 132034
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski