Razina studija: diplomski
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski