Kolegij je jedan od izbornih tečajeva indoeuropskih jezika na preddiplomskom studiju lingvistike.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52334
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski