KOlegij i predmet obvezatan je za studente prve godine diplomskog studija - smjer književnost. Sastoji se od 2 sata predavanja i 1 sata seminara. Predavanja izvodi prof. dr. sc. MIrjana Polić Bobić, a seminar drži ssistentica dr.sc. Gordana Matić. Studenti završetkom kolegija stječu 5 ECTSa.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117792
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski