Kolegij je posvećen Jean- Baptisteu Poquelinu Molièreu, fenomenu frančezarija te fenomenu popularnosti Molièrea u europskom kontekstu do suvremenih uprizorenja, prilagodbi i lokalizacija. Uz rad na pojedinačnim tekstovima francuskoga komediografa, kolegij obuhvaća i odnos teksta, izvedbe i interpretacije u njegovoj recepciji diljem svijeta. Posebno će biti naglašena prisutnost Molièrea u hrvatskoj književnosti, od Frana Krste Frankopana i dubrovačkih preradaba u okviru frančezarija u užem smislu, do opusa Ranka Marinkovića, Ive Brešana, Antuna Šoljana i dr. Predavanja su osnovana na usmenim izlaganjima uz popratne tekstove i uporabu audio-vizualnih metoda; pojedini primjeri bit će poticaj za raspravu i studije zadanih tema.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 215599
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni