Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o stručnim temama i usvajanje vokabulara struke.
Sveučilišni preddiplomski i diplomski i studij jednopredmetni i dvopredmetni studij, drugi semestar, 2 ECTS boda