Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o stručnim temama i usvajanje vokabulara struke.
Sveučilišni preddiplomski i diplomski i studij jednopredmetni i dvopredmetni studij, drugi semestar, 2 ECTS boda
Ovaj kolegij izvodi se i na diplomskoj razini pod šifrom 125387.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78173
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski