Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215597
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni