Ovaj kolegij izvodi se i na preddiplomskom i na diplomskom studiju.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215591
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski