Ovaj kolegij izvodi se i na preddiplomskom i na diplomskom studiju. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 215589
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski