Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117957
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni