Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 65501
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni