Seminar za studente 4, 6. i 8. semestra studija indologije

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69592
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: ljetni