Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 161134
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni