Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184243
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni