Cilj nastave je prenijeti i steći osnovna znanja o sociološkim aspektima fenomena cyber kulture, te odnosa cyber kulture i pojedinih dijelova društva, kao i društva u cjelini. U općem smislu cyber kultura označava područja kulture povezana sa cyber temama, kao što su primjerice računalna tehnologija i digitalna revolucija, kibernetika, kiborg, virtualna stvarnost, kibernetički prostor, virtualne zajednice, on-line identiteti i informacijsko društvo. Polaznici/ce će se osposobiti za bolje razumijevanje nastanka cyber kulture, kao jednog dijela suvremene kulture, te njezinih sastavnih elemenata, mogućnosti i prijepora, te funkcija i posljedica za cjelokupnu kulturu i ljudski život u općem smislu, a posebice u sociokulturnom kontekstu razmeđa moderne kulture i kulture kasnog moderniteta (postmoderne). Cilj je razviti kritičko mišljenje kod studenata/ica o jednom od fenomena suvremene kulture.

 

Sadržaj kolegija:Kulture moderne i kasnog moderniteta (postmoderne). Filozofsko-matematičke pretpostavke i društveno-povijesni i sociokulturni kontekst razvoja kibernetike. Osnovne ideje kibernetike. Tri poretka kibernetike. Razvoj Interneta. Razvoj i osnovni pojmovi cyber kulture. Virtualna stvarnost i kibernetički prostor. Kiborg kao paradigma povezanosti (bio)tehnološkog i ljudskog. Vrijeme i sjećanje u cyber kulturi. Tijelo u cyber kulturi. Cyber spolnost, cyber feminizam i (bio)kibernetička reprodukcija. Cyber kultura i društvo. Informacijsko društvo. Umreženo društvo. Pitanje identiteta u virtualnim svjetovima. Zajednice u virtualnim svjetovima. Religija i kibernetički prostor. Znanstvena fantastika i cyber kultura. Homologija teorija društva i djela znanstvene fantastike. Globalizacija, cyber kapitalizam i digitalni rascjep. Biotehnologija i dolazak poslijeljudskoga.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118209
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski