Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51166
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni