Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125614
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: ljetni