Kolegij psiholingvistika sastoji se od predavanja i seminara, a cilj je upoznati studente s procesima jezične obrade. Bit će riječi o procesima razumijevanja i produkcije na razini riječi, rečenice i teksta, dvojezičnosti, jezičnom usvajanju, jezičnoj patologiji. Na kraju semestra obrađuju se teme vezane uz dizajn i provedbu manjeg eksperimenta, a kolegij završava izradom seminarskog rada temeljenog na samostalno provedenom eksperimentu.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 128207
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni