Cilj kolegija jest ovladavanje morfološkim obilježjima turskoga jezika, vrstama riječi i njihovim morfološkim i morfosintaktičkim obilježjima te određenim vrstama infinitnih glagolskih oblika (glagolskih imenica, participa i nekih konverba).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51009
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: ljetni