Kolegij će razmotriti različite tipove, ali i razine značenja koji se javljaju u jeziku, ali i u drugim komunikacijskim sustavima. Osim lingvističkih bit će riječi i o semiološkim modelima koji vode računa o pragmatičkim i kognitivnim parametrima. Pokazat će se da su značenja u jeziku nadređena artikuliranome jezičnom značenju.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 215608
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni