Cilj je ovoga kolegija da studente osposobi za prevođenje znanstvenih i stručnih tekstova, s osobitim naglaskom na tekstovima iz društvenih, humanističkih i prirodnih znanosti. U okviru kolegija studenti ovladavaju osnovama profesionalne prevoditeljske kompetencije (služenje elektroničkim i tiskanim resursima, dokumentacija, stručna terminologija, suradnja sa stručnjacima iz pojedinih područja, rad na prevoditeljskim projektima). Na primjeru konkretnih tekstova primjenjuju se spoznaje stečene na kolegijima Teorija prevođenja te Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika.

Razina studija: D

ECTS: 5 

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 132544
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski