Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 47057
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: ljetni