Kolegij je dio predmeta "Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija". Uloga mu je osigurati podrobnu obradu paradigmatskih tema iz antičke povijesti, za koju nema vremena u kolegijima obuhvatnoga preglednog karaktera. Sadržaj se kolegija unutar naslovnog okvira mijenja svake akademske godine. U akad. g. 2020/21. sadržaj kolegija je "Egipat u rimsko doba". Pratit ćemo povijesne događaje, administracijsko i društveno uređenje, kulturu, religiju te umjetnost u rimskom Egiptu, od Augusta i osnutka rimske prefekturepa sve do kasne antike. Na temelju analize i interpretacije predmetnih i pisanih izvora iz navedenog razdoblja steći će se, u prvom redu, uvid u društvo rimskog Egipta, skupine osoba različita etničkog podrijetla, društvenog položaja, zanimanja i spola. Kolegij će obuhvatiti i egipatske fenomene koji su se utkali u rimski svijet, a mogu se pratiti i na hrvatskome povijesnom prostoru. Studenti će tijekom seminara i sami istraživati dostupne izvore i literaturu, da bi rasvijetlili pojedine fenomene društva rimskoga Egipta.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124429 i 199007
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: ljetni