E-kolegij Češki jezik 2 pružit će na daljinu potporu studentima da u okviru redovnog kolegija Češke jezične vježbe 2 razvijaju početne vještine slušanja, govorenja, čitanja i pisanja na češkom jeziku i stjecati komunikativne kompetencije na elementarnoj razini primjenjive u ograničenom broju situacija svakodnevne komunikacije.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36059
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni